Vad är då tanken med butikens namn?


Jag tänker så här: 

Allt som sälj i butiken skall inspirera till ett, eller flera av, ledorden i namnet.

Leka

Barn ska leka oavsätt vart i världen de befinner sig och hur gamla de är! Leken utvecklar oss och mängder av forskning pekar på just detta. Lek är barnen sätt att undersöka, bearbeta sina upplevelser och göra världen begriplig. Den utvecklar begreppsförståelse, ordförråd och tillsammans med andra tränas det sociala samspelet. Lek består av många olika typer av lekar och utvecklas under tiden barnen själva utvecklas. De finns bland annat; övningslek, bråklek, rollek, konstruktionslek och låtsasatslek. Varje lek hjälper barnen att bearbeta och utveckla olika förmågor och erfarenheter och i läroplanen för förskolan är vikten av leken vida beskriven.

Lekfrämjandet, IPA Barns rätt till lek, har i samverkan med Tillitsverket utarbetade under 2016 ett fantastiskt Lekmanifest .

Att vi vuxna tar oss tid och deltar i barnens lek och utmanar den tror jag är viktigt. Vi har mycket att tillföra i form av tankar, frågor och material, men ibland tror jag vi är för snabba med att blanda oss i, trots all välvilja. Avvaktar vi med input och leker på barnens villkor kan vi få många härliga aha-upplevelser.

Lycka

Innebörden i ordet lycka är för mig nära förknippat med att vara tillsammans med familj och vänner. Att uppleva och utforska tillsammans med andra. Att få dela något med någon ger oftast mer än att uppleva det ensam. Därför vill jag att mycket av det som säljs i butiken ska bidra till att man umgås mer med varandra. Spel, pyssel och lekar som är roligt för fler i familjen och att göra just till andra.


En väldigt speciell typ av lycka är glädjen i att lyckas.  I mitt arbete med barn har det bästa varit att få se och  dela glädjen när de lyckas med något de inte klarat av innan. Den känslan vet man även som vuxen hur den känns. Vissa produkter gynnar utvecklingen och träning av färdigheter mer än andra och det är just dessa jag vill att ni ska hitta hos oss.

Det är även en speciell glädje i att ge. Ni vet den där känslan när man hittat något som man tycker passar perfekt som gåva. Butiken har alltid varit känd för att man just där hittar lite speciella produkter att ge bort vid födelsedagar, dop och andra festliga tillfällen. Jag kommer göra allt för att ni även i fortsättningen ska hitta det där lilla extra att ge bort stort som smått.

Lära

Vi vet att lek och lärande hänger ihop Ser man till de förmågor som man utgår ifrån i förskola och skola, så kräver det att barn ägnar sig åt olika typer av lek som beskrivits ovan.  Nedan följer en kort sammanfattning av det som man i skola och förskola kallar "The Big Five". Dessa förmågor tränas och utvecklas givetvis inte bara i förskola/skola utan det gör vi alla, stora som små, under all vår vakna tid. I skolan spelar dessa allt större roll vid betygsättning då fakta i samhället är väldigt lätt tillgänglig.  

"The Big Five" innehåller:

Analysförmågan-  till exempel att kunna beskriva samband, tänka om orsaker och konsekvenser, göra jämförelser som likheter och skillnader samt för- och nackdelar.

Begreppsförmågan - till exempel att kunna förstå betydelsen av olika begrepp och att kunna använda dem i olika sammanhang och syften.

Kommunikativa förmågan-  till exempel att kunna berätta/återberätta, föra resonemang, delta i samtal och diskussioner, argumentera för och emot en åsikt samt att kunna formulera frågor.

Procedurförmågan-  att veta hur saker ska göras, till exempel hur man dukar, hur gemensamma beslut fattas, hur man kan lösa en konflikt, hur man dansar, hur man vistas i naturen samt hur man söker och kritiskt granskar information på nätet.

Metakognitiv förmåga-  till exempel att man reflekterar över vad man gjort, tänkt eller lärt sig och hur detta kan förändras samt prövar olika lösningar på olika problem.

Utöver ovanstående förmågor är läsning och skrivning är givetvis är en av de viktigaste bitarna att lära för att kunna ta till sig innehållet i skolämnena. I processen för att lära sig läsa spelar högläsningen en otroligt stor roll för barn.

Det finns en mängd viktiga aspekter och vinster med läsning och högläsning och många av dem möter vi dagligen i olika medier och sammanhang. Läsningen som en väg till ett stort och varierat ord- och begreppsförråd är ett av de vanligaste argumenten, och också ett av de många viktiga. Att tillgodose barns behov av trygghet och närhet är ytterligare ett som lyfts fram som särskilt viktig i förhållande till de yngre barnen. Inte lika ofta framförda argument är t ex barns tillgång till

 • Bättre kommunikationskunskaper
  Barn som blir lästa för, lär sig att uttrycka sina känslor, och dessutom kunna relatera sig själv till andra. Genom att se hur karaktärerna i böckerna förhåller sig till varandra – och hur ni förhåller er till varandra under läsestunden, utvecklar barnet viktiga kunskaper för kommunikation.

 • Kunskap om språket
  Barn som blir lästa för, visar bättre förståelse för det grundläggande i vårt språk när de kommer upp i skolåldern.

 • Logiskt tänkande
  Ett annat exempel på vikten av att läsa för barn är förmågan för barn att utveckla sin förståelse för abstrakta begrepp, använda logik i olika situationer och använda gott omdöme. När barnet börjar relatera det som händer i böckerna till sitt eget liv – ja, då blir böckerna extra spännande!

 • Förmågor att klara av nya situationer
  Nya situationer kan vara svåra för små barn. Det kan vara allt från att sova i ett eget rum, börja i förskolan eller i skolan. Att läsa böcker med samma tematik – och för att barnet ska kunna se att hens känslor är vanliga att ha – kan vara ett perfekt sätt att visa att det okända inte är så farligt.

 • Förbättrad koncentration
  Små barn kan verka ganska otålmodiga och okoncentrerade under läsestunden, men de kommer att lära sig att sitta i lugn och ro för att få höra färdigt historien – det gäller bara att ha tålamod. Tillsammans med ökad läsförståelse kommer disciplin, hjärnstimulans, koncentration och bättre minne – och allt detta är självklart viktigt för barnet när det ska börja skolan.”

Citerad test är från Erica Eklöfs blogg. Där du för övrigt kan hitta mycket mer matnyttigt om läsningens betydelse.